REQUEST:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:deleteFormData xmlns:ns2="http://memdoc.webservices.yosemite.www.memdoc.org/">
      <ns2:serverSessionId>1270223439</ns2:serverSessionId>
      <ns2:formDataId>1611</ns2:formDataId>
    </ns2:deleteFormData>
  </S:Body>
</S:Envelope>

RESPONSE:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:deleteFormDataResponse xmlns:ns2="http://memdoc.webservices.yosemite.www.memdoc.org/">
      <ns2:success>true</ns2:success>
    </ns2:deleteFormDataResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>